6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA GARANTİ BELGESİ İLE SATILMASI ZORUNLU OLAN MALLAR VE GARANTİ BELGESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (TEMMUZ 2014)

Tüketicilere garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malları ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Garanti Belgesi Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 6502 sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“YTKHK”) 56’inci ve 84’üncü maddeleri uyarınca 13.06.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Tüketicinin kullanımına sunulan mallardan hangilerinin garanti belgesi ile satılması gerektiği Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin 5'nci maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddede üretici ve ithalatçıların, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemekle mükellef olduğu belirtilmiştir. Yönetmelik uyarınca garanti belgesi ile satılması gereken mallar Yönetmeliğin ekli listesinde sınıflandırılmıştır. Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde garanti süresinin malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlayacağı belirtilmekte ve her bir sınıfta yer alan ürünün asgari garanti süresi, Yönetmeliğin ekli listesinde düzenlenmektedir. 

Yeni Yönetmelik ile, Mülga Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’ten (“Mülga Yönetmelik”) farklı olarak; garanti belgelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) onaylı olması zorunluluğu ve Bakanlık onayı bulunmayan garanti belgelerinin geçersiz olacağına ilişkin düzenleme kaldırılmıştır. 

Garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler Yönetmeliğin 7'nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu bilgiler; 

a)Üretici veya ithalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
b)Satıcının ünvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
c)Fatura tarih ve sayısı,
d)Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
e)Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
f)Garanti süresi,
g)Azami tamir süresi,
h)Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,
i)Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11'nci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,
j)Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,
k)Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,
l)Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar,

şeklindedir.

Mülga Yönetmelikten farklı olarak garanti belgelerinin içeriğinden Bakanlık izin tarihi ve sayısı hususu kaldırılmıştır. Garanti belgesinde yer alması zorunlu hususlar, mülga Yönetmelik ile genel olarak aynı olup yeni Yönetmelik ile Mülga Yönetmelikten farklı olarak garanti belgelerinin içeriğine, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11'nci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi ve tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi eklenmiştir. Böylece yeni Kanun ve Yönetmelik ile tüketicilere satışı sunulan mallara ilişkin daha geniş bir koruma ve yasal haklarına ilişkin bilgi imkanı sağlanmıştır.