ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TAAHHÜTLÜ ABONELİK SÖZLEŞMELERİ (MART 2015)

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ("YTKHK") 52. ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esasları düzenlenmekte olan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ("Yönetmelik") 24.01.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik, İlgili Yönetmelik yayım tarihinden 3(üç) ay sonra, diğer bir deyişle 24.04.2015 tarihinde, yürürlüğe girecektir. 

Taahhütlü abonelik sözleşmeleri, Yönetmelik ile ilk kez mevzuat kapsamına alınmış ve kapsamlı şekilde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 14. maddesinde taahhütlü aboneliğin ne olduğu konusuna açıklık getirilmiştir. Buna göre, taahhütlü abonelikler, taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere;

  • Sözleşme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapılması,
  • Sözleşme konusu malın teslimi veya hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu malın mülkiyetinin veya kullanım hakkının devredilmesi ya da hizmetin ifa edilmesi

hususlarının satıcı veya sağlayıcı tarafından taahhüt edildiği aboneliklerdir.

Yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca, satıcı veya sağlayıcıya, tüketiciye taahhütname verme zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı maddenin 2.fıkrasında taahhütnamenin içeriği belirlenmiş olup, bu kapsamda taahhütnamede;

  • Taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu mal veya hizmetin nitelikleri,
  • Tüm vergiler dahil toplam fiyatı,
  • İndirim yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı,
  • Aylık yapılan indirim miktarı,
  • Taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda tüketicinin elde ettiği faydalara ilişkin geri ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi

unsurlarının yer alması zorundadır. Taahhütnamenin, akdedilen abonelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olduğu da kabul edilmiştir. Satıcı veya sağlayıcı, taahhütnameyi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verebilir.  Eğer taahhüt sesli iletişim araçları ile veriliyorsa (örneğin, telefon aracılığıyla), yukarıda belirtilen taahhütnamede yer alması zorunlu bilgilerin aynı ortamda verilmesi gerekmektedir. Taahhüdün sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla verilmesi halinde ise, satıcı veya sağlayıcının, tüketiciyi, “taahhüt kapsamında sunulan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı ile taahhüdün geçerlilik süresi” konusunda bilgilendirmesi yeterlidir. Ancak bu durumda satıcı veya sağlayıcı, taahhütnameyi 14 gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermekle yükümlüdür.

Yönetmeliğin 22. maddesi uyarınca, “tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.” Taahhütname ile belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicinin, süresinden önce abonelik sözleşmesini feshetme talebi de gündeme gelmektedir. Bu halde, satıcı/sağlayıcının tüketiciden talep edebileceği bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı olacaktır. Tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde tüketici lehine olan tutar esas alınacaktır.

Tüketicinin yerleşim yeri değişmişse ve yeni yerleşim yerinde hizmetin aynı şekilde sunulması imkansızsa, tüketici herhangi bir bedel ödemeksizin abonelik sözleşmesini feshedebilecektir.

Yönetmelikte satıcı/sağlayıcıya abonelik sözleşmesinin sona erdiğine dair bildirim yapılması yükümlülüğü de getirilmiştir. Satıcı/sağlayıcı en az bir fatura dönemi öncesinden bu durumu tüketiciye yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısıyla bildirecektir.

Ayrıca, taahhütnamede, taahhüt konusu mal veya hizmetin bedeli, aynı mal veya hizmetin taahhütsüz abonelikler kapsamında talep edilen bedelinden daha yüksek gösterilemeyeceği gibi, taahhütlü abonelik süresince sözleşme ve taahhütnamede tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacaktır.

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ile getirilen bu hükümler çerçevesinde, taahhüt vererek abonelik yaptıran tüketicilerin, abonelik kapsamında ifa edilecek hizmet ya da mal hakkında tam bilgi sahip olması sağlanacağı ve aboneliğin süresinden önce sonlandırılması nedeniyle fahiş fiyatlarla karşılaşılmasının önüne geçileceği kanaatindeyiz.