ELEKTRONİK TİCARETTE YENİ DÖNEM (NİSAN 2015)

Elektronik Ticarete (e-ticaret) ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6563 s. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Kanun) 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

“Elektronik Ticaret”, fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda çevrimiçi gerçekleştirilen iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti ifade eder.

Kanun, elektronik ticarete ilişkin olarak;

  • Alıcı ve satıcı arasındaki ticari iletişimi,
  • Hizmet sağlayıcı  (elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler) ve aracı hizmet sağlayıcıların (başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetler için elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler) sorumluluklarını,
  • Elektronik ortamda kurulan sözleşmeler ile hizmet sağlayıcıların elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini,
  • Kanun’un ihlali halinde uygulanacak yaptırımları,

düzenlemektedir.

Kanun ile getirilen yükümlülüklerden ilki alıcılara bilgi verme yükümlülüğüdür. Elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından  önce mal veya hizmet sağlayıcı, (1)alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini, (2)sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri, (3)sözleşme metninin hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı, (4)sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı, (5)veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine dair teknik araçlara ilişkin bilgileri, (6)uygulanan gizlilik kuralları  ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgileri alıcıya temin etmekle yükümlüdür.

Kanun ile getirilen diğer bir yeni yükümlülük ise elektronik ticaret kapsamında alınan siparişe ilişkindir. Mal veya hizmet sağlayıcı, ödeme bilgilerinin girilmesinden  ve siparişin onaylanmasından önce,  alıcının ödeyeceği toplam bedel de dâhil, sözleşme şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlamalıdır. Yine servis sağlayıcı alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit etmelidir.

Bunların yanı sıra Kanun ticari elektronik ileti içeriğine ve gönderime ilişkin olarak aşağıda belirtilen şeklinde bir takım yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülükler:

  • Ticari elektronik iletilerin alıcılara önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilmesi,
  • Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olması,
  • İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerin yer alması,
  • Alıcıların diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilmesi,
  • Hizmet sağlayıcının alıcının ret bildirimini, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak  iletilmesini sağlaması,
  • Hizmet sağlayıcı ret talebinin ulaşmasına müteakip üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurmakla yükümlü olması,

şeklindedir.

Elektronik iletiye ilişkin alıcı onayı, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Bununla birlikte kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

Kanun kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na denetim ve inceleme yetkisi tanınmıştır. Kanun’da düzenlenen yükümlülüklere aykırı hareke edenler, ihlallerine uygun olarak, 1.000,00 Türk Lirası ila 15.000,00 Türk Lirası arasında değişen oranlarda idari para cezasına muhatap olacaktır.

Sonuç olarak; hizmet sağlayıcıları, Kanun'un yürürlük tarihi olan 01.05.2015 tarihi itibariyle, elektronik ticarete ve iletişime ilişkin veri tabanlarını Kanun'da belirtilen yükümlülüklere uygun olarak değiştirmeli ve güncellemelidirler.