ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER (HAZİRAN 2015)

Elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 05.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde ticari elektronik iletiler; “Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemleri, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler” olarak tanımlanmıştır. Bu tür iletilerin gönderilmesi işbu kanunun 6. maddesi uyarınca şarta bağlanmış olup, alıcılar tarafından yazılı veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla önceden verilmiş bir onay olmaksızın hizmet sağlayıcılar(elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler) tarafından ticari elektronik ileti gönderilemez.

Alıcı onayı alınmaksızın gönderilmiş ticari elektronik iletiler bakımından Hizmet Sağlayıcılar ile Aracı Hizmet Sağlayıcılara 1.000(bin) Türk lirasından 5.000(beşbin) Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Ayrıca alıcı onayı alınmaksızın bir defada birden fazla kimseye ticari elektronik ileti gönderilmesi halinde, söz konusu para cezası 10 katına kadar arttırılarak uygulanır.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un “Ticari Elektronik İleti Gönderme Şartı” başlıklı 6. maddesi ayrıca; “Alıcının onayının alınması” kuralının istisnasına da yer verilmiştir. Hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar tarafından esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik ileti gönderilebilir. Ancak burada esnaf veya tacir ile iletişim kurarken kimin üzerine kayıtlı bir adrese gönderi yapıldığına dikkate edilmelidir. Yani bir şirket emailine bildirim yapılması bakımından onay aranmazken, şirketin ortaklarına yapılan bildirimler bakımından onay gerekmektedir. Bunun dışında; Alıcının, kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılara iletişim bilgilerini vermesi halinde, kendisine temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

Ticari elektronik iletilerin içeriğinin hangi hususları ihtiva etmesi gerektiği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 7. maddesinde belirtilmiştir. İşbu madde uyarınca ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmak zorundadır. Aksi durumda hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara 1.000(bin) Türk lirasından 5.000(beşbin) Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Bunu  dışında ticari elektronik iletilerin içeriğinde;

  • Hizmet sağlayıcıların tanınmasını sağlayan bilgilerinin,
  • Hizmet sağlayıcıların erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinin(telefon, faks ve kısa mesaj numarası ile elektronik posta adresi vs.)

yer alması zorunludur. Ayrıca Ticari elektronik iletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması halinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir. Bu yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara 1.000(bin) Türk lirasından 10.000(onbin) Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilk defa alıcılara; hizmet sağlayıcıların göndermiş oluğu ticari elektronik iletileri reddetme hakkı tanınmıştır. İşbu kanunun 8. maddesi çerçevesinde alıcılar hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı bakımından hizmet sağlayıcılara;

  • Ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamak,
  • Göndermiş olduğu ticari elektronik iletilerde “ret bildirimine” ilişkin gerekli bilgileri sunmak,
  • Alıcının ret talebinin kendisine ulaşmasını müteakip 3(üç) iş günü içerisinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurmak,

yükümlülükleri getirilmiştir. İşbu yükümlülüklere aykırılık hallerinde hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara 2.000(ikibin) Türk lirasından 15.000(onbeşbin) Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Sonuç olarak; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, işbu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte özellikle; Hizmet sağlayıcılar tarafından reklam ve tanıtım amaçlı olarak tüketicilere gönderilen mesajlar ve elektronik postalar ile yine hizmet sağlayıcılar tarafından reklam veya tanıtım amaçlı olarak tüketicilerin telefon veya çağrı merkezi tarafından sıkça aranmaları sorunlarının önüne  geçilmiştir.