456 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI (AĞUSTOS 2015)

456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi daireleri tarafından düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tebliği gereken evrakın Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile elektronik ortamda tebliğ edilmesi imkanı düzenlenmiştir. Bu Tebliğin 4. maddesine göre;  (1) kurumlar vergisi mükellefleri, (2) kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar ve (3) isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyenler 01.04.2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresi almak ve aldıkları elektronik tebligat adresini kullanmak zorundadır. Bu tarihten önce başvuruda bulunan mükelleflerin 01.10.2015 tarihinden itibaren e-tebligat adreslerini kullanmaları mümkündür.

  1. Mevcut kurumlar vergisi mükellefleri, Elektronik Tebligat Talep Bildirimlerini ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletname ile yetkili kılınan kişiler aracılığı ile bizzat kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine teslim edeceklerdir.  Bu Tebliğin getirdiği zorunlulukların yürürlüğe girmesinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde talep bildiriminde bulunmak zorundadır.  
  2. Gelir vergisi mükelleflerinin ise, talep bildirimlerini internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri mümkündür. Aynı şekilde, bu tebliğin getirdiği zorunlulukların yürürlüğe girmesinden sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükelleflerinin de işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde talep bildiriminde bulunmak zorunda olduğu kabul edilmiştir.
  3. Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen ancak isteğe bağlı başvuruda bulunmak isteyen tüzel kişi muhatapların, bağlı katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak; gerçek kişi muhatapların ise internet vergi dairesi aracılığıyla veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvuruda bulunmaları mümkündür.

Vergi Usul Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik adrese yapılan tebligat muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve sistemde de “Otomatik Okunan Tebligatlar” başlığı altında sınıflandırılacaktır.

Sistemden çıkış, sisteme dahil olmanın Tebliğ’den doğan yükümlülükten ya da isteğe bağlı olmasına bağlı olmaksızın sınırlandırılmıştır. İşbu Tebliğ’in 7. maddesine göre, tüzel kişilerde nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil ticaret sicil kaydının silindiği; gerçek kişilerde ilgilinin ölümüne veya gaipliğine karar verildiğinin İdare tarafından tespit edildiği ya da mirasçıların başvurusu üzerine bu tarihler itibari ile ilgililerinin elektronik tebligat adresleri kapatılır.

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar, Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamında olup 01.04.2016 tarihine kadar bu sisteme geçişini sağlamayanlar için Vergi Usul Kanunun Mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezaları uygulanacaktır.