İŞÇİNİN MESAİYE SÜREKLİ OLARAK GEÇ GELMESİ İŞVEREN AÇISINDAN GEÇERLİ FESİH NEDENİDİR! (EKİM 2015)

Bilindiği üzere işçinin işyerine geç kalmaması çalışma ciddiyeti açısından büyük önem taşımaktadır. Zira işyerinde işe geç kalmayı alışkanlık halinde getiren işçilerin bulunması işyerinde işin görülmesini olumsuz olarak etkilemektedir. Peki işyerine geç kalmayı alışkanlık haline getiren işçiye uygulanabilecek yaptırım nedir?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18.maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 20.maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

İş Kanununun 18.maddesi bakımından işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler, işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin davranışı ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebep olabilir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerinde üretim ve iş ilişkisi süresince herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz. 

Burada önemli olan husus işçinin işe geç kalmayı alışkanlık haline getirdiğinin belgeler ile kanıtlanmasıdır:

  • İşçi işe geç kaldığında tutanak tutulmalıdır.
  • Tutanağın alt kısmında “bir nüshasını elden aldım” kısmı işçiye imzalattırılmalıdır.
  • İşçinin konu hakkındaki savunması talep edilmelidir.
  • İşçinin savunma vermekten kaçınması halinde işçinin savunma vermekten imtina ettiği belirtilip şahitler huzurunda imzalanmalıdır.

İşverenin elinde işçinin işe geç kalmayı alışkanlık haline getirdiğine ilişkin yeterli delil olduğunda, işçinin iş akdi kıdem ve ihbar tazminatı ödenmek sureti ile geçerli nedenle feshedilebilir.