6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERDE YÖNETİCİNİN (MÜDÜRÜN) HUKUKİ SORUMLULUĞU (NİSAN 2016)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirket müdürlerinin hukuki sorumluluğu özel olarak düzenlenmemiş, TTK’nun 644/1. maddesi ile 553. maddesine atıf yapılarak anonim şirket yöneticilerinin sorumluluğuna ilişkin hükümlerin limited şirketlere de uygulanacağı belirtilmiştir.

Yapılan atıf çerçevesinde; TTK’nun 553. maddesi uyarınca limited şirket müdürleri, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludur.

Sorumluluk kapsamında dava hakkı; şirket tüzel kişiliğine, şirket ortaklarına ve şirket alacaklılarına aittir. Sorumluluk davası açılabilmesi için mülga Ticaret Kanunu’nda olduğu gibi genel kurulun karar alması ve/veya konunun genel kurulda görüşülmesi zorunlu olmayıp, limited şirket müdürlerine doğrudan sorumluluk davası açılabilir. TTK’nda Müdürlerin sorumluluğunu ortadan kaldıran haller; kusursuzluğun ispatı, ibra ve zamanaşımı olarak belirtilmiş olup, sorumluluk davası açılırken bu olguların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Limited şirket müdürlerinin sorumluluğuna gidilebilmesi için zararın oluşması ve bu zarara kusur ile sebebiyet verilmesi şarttır. Şirket müdürlerinin sorumluluğunun müeyyidesi tazminattır.

Bununla birlikte 6102 sayılı TTK, mülga Ticaret Kanun’un hukuki sorumluluk uygulamasında genel kabul gören mutlak teselsül anlayışını terk ederek, farklılaştırılmış teselsül ilkesini benimsemiştir. Dolayısıyla limited şirket müdürlerin birlikte verdikleri zararların tazmininde, artık farklılaştırılmış teselsül ilkesi uygulanmaktadır.

Buna göre, müdürlerin tek başlarına ve birlikte verdikleri zarar birbirinden ayrılmakta, birlikte verilen zararda ise kusurun ağırlığına ve diğer indirim olgularına göre farklılaştırılmış teselsüle gidilmekte ve her bir müdüre isnat edilebilen zarar belirlenmektedir.

Bir limited şirketinde birden fazla müdürün olması halinde; müdürlerin şirkete verdiği zarar diğer müdür ya da müdürlerle birlikte değil de kişisel eylem ve kararları ile tek başına vermiş oldukları bir zarar ise bu durumda müteselsilen değil, tek başlarına sorumlu olacaklardır.

Dolayısıyla, hukuki sorumluluğa ilişkin açılacak bir davada mahkeme, öncelikle bir zararın bulunup bulunmadığını, zarar mevcut ise bunun “birlikte verilen zarar” mı, yoksa “tek başına verilen zarar” mı olduğunu açıklığa kavuşturacak; zararın oluşmasında sorumluluğu bulunmadığı tespit edilenler hakkında davayı reddedecektir. Şirkette tek kişi müdür olarak görev yapıyorsa, sorumluluk doğrudan bu müdüre ait olacaktır.

Şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir pay sahibi isteyebilir. Pay sahipleri tazminatın ancak şirkete ödenmesini isteyebilirler. Sorumluluk davası, sorumlular aleyhinde şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılır. Açılacak olan davalarda basit yargılama usulü uygulanacaktır.

TTK’nun 560. maddesi uyarınca; Sorumlu olanlara karşı tazminat isteme hakkı, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 2(iki) ve her halde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren 5(beş) yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.