İŞYERİNDEKİ AYRIMCILIĞA VE MOBBİNGE DUR DEMEK İÇİN YÜKSEK İDARİ PARA CEZASI DÖNEMİ BAŞLADI! (HAZİRAN 2016)

Türkiye’de ayrımcılık ve “mobbing”le mücadele konusunda nihayet önemli bir adım atıldı.

Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanlarında geçerli olup, İş Hukuku bakımından işverene işyerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir. Anayasa’daki eşitlik ilkesi, iş hukukunda anlamını eşit davranma ilkesi olarak alır. Bu ilke her şeyden önce işyerinde çalışan işçilerine karşı farklı davranmama borcunu yükler.

Yürürlüğe giren yeni Kanun ile “ayrımcılık” tanımlanmış ve “işyerinde yıldırma”’nın bu kanunda sayılan ayrımcılık temellerine dayanılarak kişiyi işinden soğutmak, dışlamak, bıktırmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan eylemleri ifade ettiği belirtilmiştir. Böylece 4857 sayılı İş Kanununda bulunan eşitlik ilkesine aykırılığa ilişkin düzenlemeler dışında işçilere işyerindeki ayrımcılığa ve mobbinge dur demek için yeni bir yol açılmıştır.

Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvurarak insan hakları veya ayrımcılık yasağı olduğu iddia edilen uygulamaya son verilmesi talebinde bulunulabilecektir. Uzlaşma yolu ile sonuçlandırılamayan başvurular hakkında Kurul, ayrımcılık yasağı ihlali yapılıp yapılmadığına ilişkin karar verir. Kurul, konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlallerini tespit ettiği takdirde bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunur.

Getirilen yeni düzenleme ile ayrımcılık yasağının ihlali halinde bu ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, failin ekonomik durumu ve çoklu ayrımcılığın ağırlaştırıcı etkisi dikkate alınarak ihlalden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri hakkında idari para cezası uygulanacaktır. İlgili Kanun’un idari para cezası hükümleri uyarınca;

  • Ayrımcılık yasağını ihlal eden hakkında bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.
  • Uyarıya rağmen haklı bir neden olmaksızın belirtilen sürede uymayan kişi ve kuruluşlar hakkında beş yüz Türk Lirasından iki bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

Bu çerçevede, yürürlüğe giren Kanun ile ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek veya tüzel kişi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvurarak ve yüksek idari para cezası yaptırımları ile ayrımcılık ve mobbingden sorumlu kişilere dur diyebilecektir!