ULUSLARARASI YATIRIMCILARA KDV İSTİSNASI (HAZİRAN 2017)

Döviz girişini arttırmak ve inşaat sektörünü desteklemek amacı ile uluslararası yatırımcılara ilişkin işyeri ve konut satışında katma değer vergisi istisnası getirilmiştir.  

Bahsedilen vergi istisnası, 6428 sayılı ve 8 Mart 3017 tarihli Kanun’un 7 maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13. Maddesine eklenen fıkra ile 4 Ocak 2017 tarihinden itibaren makabline şamil olarak uygulanmaktadır.  

Bu maddenin uygulanma koşulları ise Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No’lu Tebliğ ile açıklanmıştır. Bu düzenlemeler ışığında;      

 1. İstisna sadece konut veya işyeri olarak inşa edilen binalar için söz konusu olacaktır. Bu taşınmazların yapı ruhsatı bulunmalıdır ve alıcılara kullanıma hazır vaziyette teslim edilmelidir. Kat irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının kurulmuş olması gerekir. Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri istisna kapsamında değerlendirilecektir. İstisna uygulamasında, kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.
 2. Uygulama bu taşınmazların sadece ilk tesliminde söz konusudur. İlk Teslim kavramı için Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 2. maddesine işaret edilmiştir; yani ilk teslim bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. 
 3. İstisnadan yararlanabilecekler;
  1. Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları(Resmî kuruluşlar veya merkezi Türkiye'de bulunan kuruluşlardan kaynaklı işleri dolayısıyla yurtdışında ikamet eden Türk Vatandaşları istisnadan faydalandırılmamaktadır),
  2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanuna göre Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler, Bu düzenlemeye göre, Türkiye'de  ikameti bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez.) Türkiye'de yerleşmiş sayılacaktır.  
  3. Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlardır.
 4. Bedel, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir. İlgi tebliğ kapsamında, bedelin en az %50'sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye'ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekmektedir. Yurtdışında bulunan döviz Türkiye’de bir bankaya transfer edilmek suretiyle getirilebileceği gibi, ödeme yurt dışındaki bankalar tarafından verilen kredi kartları ile yapılmış ise, bu ödemelere yurt içindeki ilgili banka tarafından verilecek bir dekont veya yazı ile tevsiki de yeterli görülmüştür. Ayrıca bulunan döviz Türkiye'ye alıcı tarafından fiziki olarak da getirilebilir, bu durumda da gümrük idaresinden alınan belgelere bakılacaktır. Yurt dışından döviz olarak getirilen bedel, satıcıya Türk Lirası olarak da ödenebilir.
 5. Tapuda işlem tesis edilmiş olması zorunludur. İstisna kapsamında satış yapanlar, konut veya iş yeri satışının KDV Kanunun (13/i) maddesi kapsamında KDV’den istisna olarak yapıldığını tapu müdürlüklerine bildirmek zorundadır
 6. İstisnadan yararlanılarak alınan konut ve iş yeri bir yıl içerisinde elden çıkarılamaz. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi gecikme faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine ödenmesi gerekir.

İlgi düzenleme ile getirilen diğer bir kolaylık da KDV iadesinin mümkün kılınmasıdır. İstisna kapsamında teslim yapan satıcılar, iade hakkı doğuran bu teslimlerine ilişkin yüklendikleri KDV’leri mahsuben ve/veya nakden iade alabileceklerdir