ARAÇ SATIŞ VE TESCİL İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM (ŞUBAT 2018)

Araçların satış, devir ve tescil işlemlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu işlemler dolayısıyla alınacak ücretleri belirleyen “Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik” 31.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe göre, Türkiye içerisindeki tüm noterlere,  Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edileceği özellikle belirlenmiş araçlar, askeri araçlar, iş makineleri ve raylı sistemle çalışan araçlar hariç olmak üzere tüm araçların satış, devir ve her türlü tescil işlemlerini yapmak ve takiben derhal araçların tescil belgeleri ile plakalarını verme; araçlara ilişkin teknik veya hukuki değişiklikleri Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan Araç Sicil ve Tescil Sistemi (“ARTES”)’ne işleme, haciz, rehin, ihtiyatî tedbir gibi araçlara ilişkin kısıtlayıcı şerhleri ARTES’e işleme ve kaldırma ile araçlara ait işlemlerden dijital olarak muhafazası mümkün olmayan belge ve formları arşivleme gibi daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü’e ait bulunan kimi görev ve yetkiler verilmiştir.

Noterlere verilen bu yeni görev ve yetkiler nedeniyle Türkiye Noterler Birliği’nin görev ve yetki tanımı da genişletilmiştir. Bu kapsamda Türkiye Noterler Birliği;

  • Noterler tarafından tescil edilen araçların sicillerini tutmak,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetkilendirdiği kurum veya kuruluş tarafından belirlenen imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından uygunluk belgesi düzenlenen araç bilgilerini tutmak,
  • Araçların satış, devir ve tesciline ilişkin teknik ve hukuki değişikliklerin elektronik ortamda kaydedilmesini sağlamak, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,
  • Haciz, rehin, ihtiyatî tedbir gibi araçlara ilişkin kısıtlayıcı şerhlerin elektronik ortama işlenmesini, kaydedilmesini ve kaldırılmasını sağlamak,
  • Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili olarak, gerekli olan bilgileri elektronik ortamda almak veya paylaşmak, bu konularda ilgili kurum veya kuruluş ya da özel hukuk tüzel kişileri ile protokol yapmak,
  • Araçların tescile esas bilgi ve kayıtlarını elektronik ortamda saklamak, bu bilgileri ilgili kurum veya kuruluşlar ile paylaşmak,
  • Noterlerin, bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yapmaları amacıyla gerekli koordinasyonu ve teknik alt yapıyı sağlamak,
  • ARTES veri tabanını tutmak, yönetimini ve güvenliğini sağlamak,
  • ARTES veri tabanında yer alan gerekli bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü ile anlık olarak paylaşmak,
  • İçişleri Bakanlığının uygun görüşünü almak suretiyle plaka harf ve rakam gruplarını belirlemek,  gibi bir çok görev ve yetkiyi üstlenmiştir.

Noterler ve Noterler Birliği’nin yürüteceği bu yeni hizmetler karşılığında Noterlik Kanunu uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler için 15-TL maktu ücret alınacak olması, herhangi bir tescil işlemi yapılmaksızın düzenlenen diğer belgeler için ücret alınmaması, yeni düzenlemenin vatandaşlara ekonomik kolaylık sağlayacak olması bakımından dikkat çekicidir.

Yönetmeliğe göre Noterler Birliği tarafından oluşturulan araç sicili ve bu sicilin tutulmasına dayanak olan belgelerin gizli olacağı , bu bilgilerin, yetkili veya sorumlular, teftiş veya denetim yetkisi olanlar dışında –bilgileri sicile işleyen görevliler dahil- kimse tarafından görülüp incelenemeyeceği kayıt altına alınmıştır. Gizlilik ilkesine tabi bu veriler ise en az on yıl süreyle Noterler Birliği tarafından saklanacaktır.

Yönetmelik ile birlikte, ilk defa Türkiye Noterler Birliği öncülüğünde bir Araç Sicil ve Tescil Sistemi kurulacağı öngörülmüş ve bu sistemin yardımıyla noterlere sicile kayıtlı araçların satış, devir ve tescil işlemlerini yapma ve buna ilişkin verileri saklama görev ve yetkisi verilmiştir. Böylelikle vatandaşlara, araçların satış, devir ve tescil işlemlerini daha hızlı ve daha az maliyetli yapma imkanı getirilmiştir.