İDARİ PARA CEZALARINDA UZLAŞMA (AĞUSTOS 2018)

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, uzlaşma kurumu tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuata dâhil edilmiştir.

Söz konusu kanun değişikliğinin amacı; tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatın ihlalinden kaynaklanan idari yaptırımlara ilişkin dava süreçlerinin neden olacağı kamusal maliyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu sürecin hızlı bir şekilde sonlandırılmasıdır.

Uzlaşma kurumunun usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca (“Bakanlık”), “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği” hazırlanmış olup, söz konusu Yönetmelik 30/05/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzenlemeye göre, uzlaşma talepleri, idari para cezası kararının tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yapılabilecektir. On beş günü geçen başvurular kabul edilmeyecektir.

Uzlaşma talebinde bulunulabilecek ve bulunulamayacak idari para cezaları Yönetmelik ile belirlenmiştir:

Buna göre haklarında idari para cezası uygulananlar; idari para cezasının sebebi olarak tespit edilen eksiklik veya aykırılıkların; kanunun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı ya da ihtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğunu iddia ederek uzlaşma talebinde bulunabilecekler.

Uzlaşma talebine konu edilemeyecek idari para cezaları ise şu şekilde belirlenmiştir: İptali için idari yargı yoluna başvurulmuş idari para cezaları, Reklam Kurulu tarafından verilen idari para cezaları, tebliğ edilen idari para cezalarının bir kısmı, ödenmiş olan idari para cezaları ve daha önce uzlaşmaya konu edilmiş ancak uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kalmış ya da uzlaşma sağlanamamış idari para cezaları.

Yönetmelik kapsamına giren idari para cezalarına ilişkin uzlaşma talepleri Bakanlık tarafından kurulacak olan komisyonlarca değerlendirilecektir. Uzlaşma görüşmelerinin sonunda uzlaşma sağlanması durumunda uygulanan idari para cezasının %50’sine kadar indirim sağlanabilecektir.

Ancak uzlaşma başvurusu sonrası, uzlaşmanın neticesine bakılmaksızın, ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz.

Düzenlemeye göre uzlaşma başvurusunda bulunulması halinde, dava açma süresi ve idari para cezası ödeme süresi duracaktır. Uzlaşmanın sonuçsuz kalması veya sağlanamaması hallerinde, söz konusu süreler kaldığı yerden işlemeye yeniden başlayacaktır.

Düzenleme, uzlaşma talebinin üç ay içinde sonuçlandırılmasını öngörmüştür. Süresi içinde uzlaşma başvurusunda bulunulması halinde, uzlaşma talep edilen idari para cezaları için uzlaşma süreci sonuçlanmadan yargı yoluna başvurulamayacaktır.

Uzlaşmanın sağlanması halinde komisyonların düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesin olacaktır. Uzlaşma sağlandıktan sonra uzlaşılan idari para cezalarının uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren on beş gün içinde ödenmesi gerekecektir.