YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ ALMA SÜRECİ(NİSAN 2019)

Yabancıların uyruklu kişilerin çalışma izinleri; 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu("Kanun") hükümlerine uygun olarak Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından verilmektedir. Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları ve çalıştırılmaları esas itibariyle yasaktır. Bu genel kurala istisnai nitelikteki düzenlemeler veya Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarda çalışma izni almaksızın çalışabileceği belirtilen yabancılar, Kanun’a göre çalışma izni almaksızın çalışabilmekte veya çalıştırılabilmektedir.

Yabancıların Çalışma İzni Başvuru Süreci

Çalışma izni başvurularının yurt içinde doğrudan Bakanlığa; yurt dışında ise yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarına yapılması gerekmektedir.

Yabancıların Çalışma İzni Uzatma Başvuru Süreci

Çalışma izni uzatma başvurusu ise; çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılması gerekmektedir. Bu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları ise Bakanlıkça reddedilmektedir. Başvuruda eksik bilgi veya belgelerin bulunması durumunda ise bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar başvuruların değerlendirilmesi ertelenmektedir. Kanun hükmü uyarınca; erteleme süresinin; bilgi veya belge eksikliklerinin tamamlanmasını gerektiren mücbir bir sebebin varlığının resmi bir makamdan belgelendirildiği haller dışında otuz günü aşmayacaktır. Erteleme süresinin sonunda eksiklikleri tamamlanmayan başvurular ise reddedilecektir.

Çalışma İzin Türleri

Yabancı uyruklu kişi tarafından yapılan çalışma izni başvurularının olumlu değerlendirilmesi halinde yabancıya, iş sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla ilk başvuruda en çok bir yıl, yapılacak uzatma başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilmektedir.

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar ise süresiz çalışma iznine başvurma hakkına sahiptirler.

Çalışma İzin Başvurularında İtiraz Süreci

Bakanlığın çalışma izni taleplerine ilişkin verdiği kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Bakanlığa itiraz edilmesi mümkündür. Yapılan itirazların Bakanlık tarafından reddedilmesi durumunda ise idari yargı yoluna başvurulabilmektedir.

Çalışma İzninin Geçerlilik Süresi ve İptali

Yabancıların çalışma izni, izin süresinin sona ermesi veya iznin Bakanlık tarafından iptal edilmesiyle sona erer.

Kanun hükümleri uyarınca; yabancının veya işverenin talebi olmaksızın aşağıdaki hallerin varlığı halinde yabancının çalışma izni Bakanlık tarafından iptal edilmektedir;

  • İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin çalışma izni verilmesine elverişli olmaması,
  • Başvurulan iş için ülke içinde, dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunması,
  • İçişleri Bakanlığı'nın olumsuz görüş bildirmesi,
  • Yabancının çalışmasının milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlak ve genel sağlık için tehdit oluşturuyorsa.

Belirtilenler çerçevesinde; yapılacak çalışma izni ve çalışma izni uzatma başvurularında Kanun ve Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslara uyulması gerekmekte olup, aksi halde zaman ve hak kayıplarının yaşanması mümkündür.