ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İHRACATI VE İTHALATI HAKKINDA TEBLİĞLER RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI!(HAZİRAN 2019)

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”), elektronik kimlik bilgisini haiz eşyaların ithalatı ve ihracatı kapsamında dış ticaret işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler hazırladı. Bakanlık’ın çalışmaları doğrultusunda hazırlanan 2019/19 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ ve 2019/5 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (“Tebliğler”) ise, 18.06.2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğler yayım tarihinden 20 gün sonra, 8 Temmuz 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.  

Tebliğler ile; elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalat ve ihracatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ("BTK") tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrollere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu kapsamda, mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisine (“IMEI”) haiz eşyanın uygunluk kontrolü ve onayı için başvuru, Bakanlık tarafından yürütülen “Tek Pencere Sistemi”  (“TPS”) üzerinden yapılabilecektir.

IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatı veya serbest dolaşıma girişi öncesinde beyan sahibi tarafından yapılması gereken işlemler, onay ve tescil süreci ise Tebliğler’de aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

  • Beyan sahibi, IMEI numarasının uygunluk kontrolü için TPS üzerinden BTK’ya başvuruda bulunmalıdır.
  • Beyan sahibinin başvurusu, BTK tarafından elektronik ortam üzerinden değerlendirilir. Kontrolün olumlu sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı hazırlanır ve sisteme eklenir.
  • Uygunluk yazısı, GSM Birliği (Global System for Mobile Communications Association) verileri esas alınarak, cihaza ait IMEI numarasının marka ve model bilgilerinin tutarlılığı, kayıp çalıntı durumu kontrol edilerek düzenlenir. Bu prosedüre ek olarak, IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatı sırasında, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri de göz önünde bulundurularak uygunluk yazısı hazırlanacaktır.
  • Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası, gümrük beyan sistemine girilir. Gümrük İdaresi tarafından yapılacak beyannamenin tescili işlemlerinde ise, uygunluk yazısı talep edilir.  

Diğer yandan, IMEI numarasını haiz eşyanın ithalatı ve ihracatında Tebliğler kapsamında gerekli işlemlerin tamamlanması tamamen ithalatçı ve ihracatçının sorumluluğuna bırakılmıştır. Bu doğrultuda, Gümrük İdaresi, cep telefonu haricindeki eşyaların IMEI numarasının var olup olmadığını ayrıca araştırmayacaktır. Tebliğler ile düzenlenen hükümlere aykırılığın tespit edilmesi durumunda, beyan sahibinin sorumluluğu asıl olacaktır.

BTK tarafından hazırlanacak uygunluk yazısı, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuatlar kapsamında alınması gereken diğer izin ve belgelerin yerine geçmeyecektir.

Bu makalemiz ile, IMEI numarasına haiz eşyaların ithalatı ve ihracatı faaliyetlerini yürüten tüm şirketlerin Tebliğler ile düzenlenen hükümlere uygun işlem yapılması ve BTK’dan uygunluk yazısı alınması konusunda münhasıran sorumlu olacaklarını belirterek; IMEI numarasına haiz cihazlar için BTK tarafından düzenlenecek uygunluk yazısı olmaksızın beyanname tescil işlemlerine başlanılmamasını önermekteyiz.