BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERE YÖNELİK İNTERNET SİTESİ AÇMA ZORUNLULUĞU (ARALIK 2013)

 

Teknolojinin gelişimine ve günlük hayatımızdaki yerine paralel olarak, Şirketler Hukuku kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkeleri ile şekillenmiştir. 6102 s. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (YTTK) elektronik işlemler ve bilgi toplu hizmetleri kapsamında getirdiği en önemli düzenlemelerden biri de belirli bazı sermeye şirketlerine internet sitesi açma zorunluluğudur.

İnternet sitesi açma zorunluluğu olan şirketler, YTTK’nun 1524. maddesinde “397. maddenin 4. fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri” olarak belirlenmiştir. Bağımsız denetime tabi olan şirketler ise YTTK’nun 397/4. maddesi yollamasıyla Bakanlar Kurulu 19.12.2012 tarihli, 2012/4213 sayılı kararı ile belirlenmiştir. İlgili Bakanlar Kurulu kararı 23.01.2013 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece YTTK’nun 1524. maddesi uyarınca internet sitesi açma zorunluluğu olan şirketler, denetime tabi olan sermaye şirketleri olarak netlik kazanmıştır.

Denetime tabi olan sermaye şirketlerince açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içerik ile denetime tabi olan sermaye şirketlerinin yapacakları işlemler 01.07.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

İlgili yönetmeliğin 5. maddesine göre; şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketleri, internet sitesi açmakla yükümlü değildir.

İnternet sitesinde yayımlanan içerikbaşlıklı yönetmeliğin 6. maddesinde ise sermaye şirketlerinin açmakla mükellef oldukları internet sitesinde bulundurmaları gereken zaruri unsurlar sayılmıştır. Buna göre şirketin; MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları sitede bulunması zorunlu en önemli hususlardandır.

Ayrıca, şirketin son 3 yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki 30 gün içinde internet sitesinde yer almalıdır. Öte yandan, şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde internet sitesine konmalıdır.

Şirketler, söz konusu internet sitesi yükümlülüğünü doğrudan kendileri yerine getirebileceği gibi Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı (MTHS) adı verilen özel hukuk tüzel kişilerinden de destek alabilmeleri mümkündür. Oluşturulan internet sitesinin ise şirketlerin MERSİS numarası altında tescil edilmesi gerekmektedir.

İlgili yönetmeliğin 12.maddesine göre; internet sitesinde yayımlanan içerik, ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik olarak arşivlenir. İçeriğin arşivlenmesinde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılacak, içeriğin MERSİS veya diğer veri tabanlarına bir MTHS aracılığıyla aktarılması bakanlık tarafından zorunlu kılınmışsa bu içerik belirlenen format ve standartlara uygun olarak ilgili veri tabanına aktarılabilecektir.

Bunun yanında, şirketin internet sitesinin özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına “tarih”ve “yönlendirilmiş mesaj” ibaresinin de konulmasını zorunlu kılmıştır. Yönlendirilmiş mesaj, Ticaret Hukukumuza giren yeni bir kavram olup söz konusu kavram ile kısaca, üçüncü kişiye yönlendirilen mesaj kastedilmektedir.

YTTK’nun 1524. maddesinin 5. fıkrasında “Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idarî düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır.” denilmiştir. Bu genel bir düzenleme olup gerek Türk Ticaret Kanunu gerek diğer kanunlar ve idarî düzenlemeler ile daha uzun bir sürenin öngörülmesine engel teşkil etmemektedir. Ancak; YTTK, bu sürenin altı aydan az olarak belirlenmesine ise müsaade etmemiştir. Dolayısıyla, internet sitesine konulan bir içeriğin kalma süresi, idarî düzenlemeler ile 6 aydan daha az olacak şekilde bir belirleme yapılamayacaktır.

İlgili kanunun 1524.maddesine göre; internet sitesi açması zorunlu olan şirketlerin internet sitesi açma ve gerekli bilgi ve belgeleri yayımlama yükümlülüğüne aykırı davranılması durumunda ilgili kişilere cezai müeyyideler öngörülmüştür. İlgili hükme göre; öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturacak; kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açacak ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna gidilebilecektir.

Sonuç olarak, yeni kurulan sermaye şirketlerinden sadece bağımsız denetime tabi olanlar, YTTK’nun 1524. maddesi uyarınca kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. İlgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin ise 01.07.2013 tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmeleri gerekir. Diğer bir deyişle, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kurulan şirketler için bu zorunluluk 01.10.2013 tarihi ile geçerli olacaktır. Bu yükümlülüğe uymayan şirketler aleyhine Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. maddesinde cezai müeyyideler yer almaktadır.