ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER TARAFINDAN DÜZENLENECEK FATURALAR İLE İNTERNET SİTESİ AÇMA ZORUNLULUĞU OLAN SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İNTERNET SİTESİNDE BULUNMASI ZORUNLU UNSURLAR (OCAK 2014)

(İşbu makale 31.08.2016 tarihinde güncellenmiştir.)

 

Anonim ve Limited Şirketlerin ticari işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde bulunması zorunlu unsurlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun(TTK) 39. maddesinde düzenlenmiştir. 

Anonim ve Limited Şirketlerin, ticari işletmeleriyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplar ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı tüm belgeler -özellikle faturaları- TTK’nun öngördüğü zorunlu unsurları içermelidir. 

TTK, belirtilen zorunlu unsurlar bakımından Anonim Şirketler ve Limited Şirketlerde herhangi ayrım gözetmemiştir. 

Buna göre 01.01.2014 tarihi itibariyle Anonim ve Limited Şirketler tarafından düzenlenecek faturalarda bulunması gereken zorunlu Kanuni Unsurlar: 

 • Tacirin Sicil Numarası, 
 • Ticaret Ünvanı,
 • İşletmesinin Merkezi, 

  şeklindedir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 51. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen unsurları hiç veya eksik şekilde fatura düzenleyen tacirler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen idari para cezası uygulanacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 562. maddesinin 14. fıkrası uyarınca; TTK’nunda tanımlanan kabahatlerden birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar birden çok kere işlenmesi halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişiye bir idari para cezası verilir ve ilgili hükme göre verilecek ceza iki kat artırılır. Ancak, bu kabahatin işlenmesi suretiyle bir menfaat temin edilmesi veya zarara sebebiyet verilmesi halinde verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaat veya zararın üç katından az olmayacaktır. Buna göre ceza artırımı, aynı yıl veya farklı yıllar içerisinde kanuna aykırı şekilde birden fazla kez fatura düzenlenmesi halinde söz konusu olacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili 39. maddesi aynı zamanda internet sitesi açma zorunluluğu olan şirketler bakımından internet sitesinde bulunması zaruri unsurları da düzenlemektedir. 

İnternet sitesi açma zorunluluğu olan şirketler, TTK’nun 1524. maddesinde “397. maddenin 4. fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri” olarak belirlenmiştir. Denetime tabi olan sermaye şirketleri, TTK’nun 397. maddesinin 4. fıkrasının yollamasıyla Bakanlar Kurulu’nun 19.12.2012 tarihli, 2012/4213 sayılı kararı ile belirlenmiştir. İlgili Bakanlar Kurulu kararının “Bağımsız denetime tabi olacak şirketler” başlıklı 3/1. maddesinin (a) ve (b) bentleri 19.03.2016 tarihli 29658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8549 sayılı karar ile değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler sonrasında aşağıdaki kriterlerden;

• Aktif toplamı 40 milyon ve üstü TL 
• Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü TL 
• Çalışan sayısı 200 ve üstü 

herhangi ikisini üst üstte iki hesap döneminde sağlayan şirketler denetime tabi olacak ve dolayısıyla internet sitesi açma yükümlülüğü olacaktır. 

Bu açıklamalar ışığında, internet sitesi açma yükümlülüğü olan sermaye şirketlerinin internet sitesinde bulunması zorunlu unsurlar TTK'nun 39. maddesinde, internet sitesinin içeriği ise 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" ile belirlenmiştir. 

TTK’nun 39. maddesi uyarınca internet sitesinde bulunması gereken Kanuni Unsurlar: 

Anonim Şirketler için; 

 • Tacirin Sicil Numarası,
 • Ticaret Ünvanı,
 • İşletmesinin Merkezi,
 • Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Adları ve Soyadları, 
 • Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye Miktarı, 


Limited Şirketler için; 

 • Tacirin Sicil Numarası,
 • Ticaret Ünvanı,
 • İşletmesinin Merkezi, 
 • Müdürlerin Adları ve Soyadları, 
 • Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye Miktarı 

  şeklindedir. 

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmeliğin "İnternet Sitesinde Yayımlanan İçerik" başlıklı 6. maddesi uyarınca internet sitesinde sürekli olarak yayımlanması gereken içerik ise: 

 • Şirketin MERSİS Numarası, Ticaret Ünvanı, Merkezi, Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye Miktarı ile Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Limited Şirketlerde Müdürlerin Ad ve Soyadları, 
 • Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak, limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret ünvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin ad ve soyadı, 
 • Seçilen denetçinin adı ve soyadı/ünvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesidir.

İnternet sitesi açma yükümlülüğüne uymayan şirketler aleyhine Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. maddesinde cezai müeyyideler yer almaktadır. İlgili hükme göre; öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturacak; Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açacak ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna gidilebilecektir.