Haber Detayı

REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA GÜNCEL DÜZENLEMELER

4 Mart 2022 tarihli 2022/2 tarihli Tebliğ (“Tebliğ”) ile; 2010 yılında yayınlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (2010/4 sayılı Tebliğ) ve 2013 yılında yayınlanan Yatay Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz (“Yatay Kılavuz”) ile Yatay Olmayan Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz’a (“Yatay Olmayan Kılavuz”) ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Tebliğ metninde düzenlendiği üzere yapılan değişiklikler Tebliğ’in yayım tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğ uyarınca, birleşme ve devralma işlemleri bakımından bildirime esas alınan ciro eşikleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

“MADDE 7

(1) 5 inci maddede belirtilen bir birleşme veya devralma işleminde;
a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi veya
b) Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi,
aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur.

…”

Teknoloji pazarları ve dijital platformlardaki hızlı gelişmeler rekabet alanında değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Sektör, giderek artan yeni aktör ve start-uplarla birlikte hızla büyümekte ve sektördeki rekabet güçlenmektedir. Bu bağlamda, teknoloji teşebbüslerine ilişkin devir işlemlerinin büyük oranda Rekabet Kurumu (“Kurum”) denetimine girmesi ve büyük aktörlerin yeni aktörleri veya start-upları rekabeti sekteye uğratacak öldürücü devralmalarının önlenmesi amacıyla “teknoloji teşebbüsleri” kavramı mevzuat metnine eklenmiştir. Buna göre, Türkiye’de faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerine ilişkin devir işlemlerinde iki yüz elli milyon TL eşikleri aranmayacak olup, mehaz AB ve Almanya-Avusturya uygulamalarından farklı olarak teknoloji teşebbüslerine ilişkin işlemlere özgü olarak özel bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.

Yatay Kılavuz’da yapılan değişiklik ile, potansiyel rekabet, rekabetin yakınlığı analizi, dijital pazarlara ve inovasyona dayalı pazarlara ilişkin zarar teorileri vb. konular detaylı olarak Kılavuz’a eklenmiş; Yatay Olmayan Kılavuz’da yapılan değişiklik ile de Yatay Kılavuz’da yapılan değişikliklere atıfta bulunularak, dijital pazarlara ilişkin dikey ve çok pazarlı birleşme işlemlerine ilişkin eklemeler yapılmıştır.

Bunlara ek olarak, kırtasiye yükünün azaltılması amacıyla birleşme ve devralmalara ilişkin bildirim formu elektronik formata dönüştürülmek üzere düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile birlikte, Kurumca tespit edilen eksikliklerin aynı platform üzerinden daha hızlı tamamlanması ve izin sürecinin teşebbüsler bakımından kısaltılması amaçlanmaktadır.

Görüldüğü üzere; 2022/2 sayılı Tebliğ marifetiyle 2010/4 sayılı Tebliğ, Yatay Kılavuz ve Yatay Olmayan Kılavuz’da yapılan bu değişiklik ve düzenlemeler, yayın tarihlerinden itibaren geçen sürede uygulamada fark edilen eksiklikleri gidermek, izin sürecini hızlandırmak, ulusal ve uluslararası güncel mevzuat ve gelişmelere uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Özellikle teknoloji teşebbüslerine ilişkin eklemelerin uygulamadaki etkinliğini değerlendirmek amacıyla Kurul kararları ile Kurum’un duyuru ve düzenlemelerinin yakından takip edilmesini tavsiye ederiz.