Haber Arşivi

arama

haber arşivi arama


Lütfen haber arşivinde aramak istediğiniz metni yazınız

AĞUSTOS-II 2022
E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA 5986 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

E-İhracat Destekleri Hakkında 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararla birlikte; şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazar yerleri ve B2B platformlarına yönelik destek paketleri düzenlenmiştir.

AĞUSTOS-I 2022
İŞ KAZALARINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ SORUMLULUK

İşverenin gerekli olan tüm önlemleri alma ve işçiyi gözetme yükümlülüğünün bir sonucu olarak işveren, iş kazasından dolayı hem hukuki açıdan hem de cezai açıdan sorumludur. Tekrar eden iş kazalarında ise işverenin ağırlaştırılmış sorumluluğu gündeme gelmektedir.

NİSAN 2022
ARACI HİZMET SAĞLAYICILARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

KASIM 2021
İSPAT VASITASI OLARAK FATURA

Faturaya yasal süresi içerisinde itiraz edilmediğinde fatura ile içeriğindeki miktar, satılan mal, yapılan işin türü, adedi kanıtlanabilecek ancak malın teslim edildiği, işin yapıldığı gibi neticeye ilişkin hususlar kanıtlanamayacaktır

EKİM 2021
KONUT VE ÇATILI İŞ YERLERİ BAKIMINDAN TAHLİYE NEDENLERİ

Malikin veya yeni malikin ihtiyacı, onarım nedeniyle kullanımın imkansızlığı, kiracının yazılı tahliye taahhüdü vermesi, bir yıllık süre içinde iki ihtara sebep olması ve kiracının başkaca bir taşınmazı olduğunun sonradan anlaşılması başlıca fesih nedenlerindendir.

EYLÜL 2021
VERİ KORUMA GÖREVLİSİ İLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından hazırlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlüğe girmesiyle birlikte Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında düzenlenen “veri koruma görevlisi” bulundurma yükümlülüğünün önümüzdeki günlerde kanun kapsamında ek bir yükümlülük olarak düzenlenmesi söz konusudur.

AĞUSTOS 2021
SİNGAPUR KONVANSİYONU YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Singapur Konvansiyonu, uluslararası ticari uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolu olarak arabuluculuğun yaygınlaşması ve kolaylaşması adına imzalanmıştır. Konvansiyon uyarınca sulh anlaşmasının uygulanacağı devletin Konvansiyon’u imzalamış olması yeterlidir.

MAYIS 2021
6 MADDEDE UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Uzaktan çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca çalışanın işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi olarak tanımlanmıştır.

AĞUSTOS 2020
İŞYERİ KİRALARINDA ERTELENEN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI-II

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) kira sözleşmesine ilişkin bazı maddelerinin yürürlüğü, kiracısı tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olan işyeri kiraları bakımından sekiz yıl süreyle ertelenmiş ve ilgili hükümler 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TEMMUZ 2020
İŞYERİ KİRALARINDA YENİ DÖNEM-I

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) kira sözleşmesine ilişkin bazı maddelerinin yürürlüğü, kiracısı tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olan işyeri kiraları bakımından sekiz yıl süreyle ertelenmiş olup yürürlüğü ertelenen ilgili hükümler 01 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

MAYIS 2020
KORONA VİRÜSÜN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ

COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 31102 sayılı Resmi Gazete ile 17 Nisan 2020 tarihinde yayımlanmıştır.

ARALIK 2019
KONKORDATO SÜRECİNDE ÖDEME PLANI VE SONUÇLARI

Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar ve finansal belirsizlikler sebebiyle, konkordato ilan eden şirketlere her geçen gün bir yenisinin daha eklendiği gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Döviz kurlarındaki değişiklikler piyasalarda büyük bir durgunluğa yol açmış ve birçok şirket bu nedenle iflasın eşiğine gelmiştir.

KASIM 2019
İŞYERİ MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALAMAYACAK!

Fazla Çalışma, bilindiği üzere; 4857 sayılı İş Kanunu’nun belirlediği çerçevede ve şartlarda haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 4857 sayılı İş Kanunu md.63’e göre; işçinin çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saat olarak tespit edilmiştir. Aksi kararlaştırılmamışsa 45 saatlik bu çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit bir şekilde bölünerek uygulanır.

EKİM 2019
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN FACEBOOK KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), 18.09.2019 tarihli ve 2019/269 sayılı kararı ile veri ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı ve ihlali tespit etmesine rağmen bildirmediği gerekçeleriyle Facebook hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

AĞUSTOS 2019
MARKA HUKUKU BAKIMINDAN ÖRTÜLÜ REKLAM YASAĞI

Reklam hukukunun temel ilkelerinden birisi reklamın reklam olduğunun müşteriler tarafından açıkça anlaşılabilmesidir. Örtülü reklamın tanımı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun md. 61/4 uyarınca yapılmış, bu bağlamda açıkça reklam olduğu belirtilmeden mal ve hizmet ile ilgili reklam amacıyla yapılan her türlü ayırt edici özellik veya ismin tanıtıcı mahiyette paylaşılması yasaktır.

TEMMUZ 2019
GMAİL ÜZERİNDEN KURUMSAL E-POSTA KULLANIMINI YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR!

Gelişmekte olan teknoloji ile kişisel veri kavramı dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır. Bu doğrultuda 07.04.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’u (Kanun) ve takiben peş peşe yayınlanan ikincil mevzuatlar ile veri güvenliği ve uyum süreci ülkemizde ivme kazanmıştır.

HAZİRAN 2019
ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İHRACATI VE İTHALATI HAKKINDA TEBLİĞLER RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI!

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”), elektronik kimlik bilgisini haiz eşyaların ithalatı ve ihracatı kapsamında dış ticaret işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler hazırladı. Bakanlık’ın çalışmaları doğrultusunda hazırlanan 2019/19 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ ve 2019/5 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (“Tebliğler”) ise, 18.06.2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

MART 2019
MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKİL ŞARTI

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 763. maddesine göre, taşınır mülkiyetinin nakli için zilyetliğin devri gerekir. Ancak kimi durumlarda taraflar, taşınır malın zilyetliğinin devredilmesine rağmen (malın teslim edilmesine rağmen) mülkiyet hakkının devredilmesine engel olmak istemektedirler.

EKİM 2018
DÖVİZ KURU KAYNAKLI İFLAS ENGELLENDİ

Resmi Gazete'de 15.09.2018 tarihinde, Türk Ticaret Kanununun 376'nci maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") yayınlanmıştır. Anılan düzenleme ile sermayenin kaybı ve borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar aşağıdaki gibi ayrı ayrı düzenlenmiştir:

TEMMUZ 2018
TAŞINMAZ TİCARETİ DENETİM ALTINA GİRİYOR!

Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın tüm taşınmazların alımı, satımı ve kiralanması faaliyetleri ile bu işlemlere aracılık eden, danışmanlık veren kişilerin uyması gereken kurallar 05.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik(“Yönetmelik”) ile düzenlenmiştir.

HAZİRAN 2018
İMAR BARIŞI

Son günlerde sıkça duyduğumuz, kamuoyunda “İmar Barışı” olarak bilinen 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun (“Kanun”) 18 Mayıs 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış ve Kanun’un imar barışına ilişkin maddesi yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

MAYIS 2018
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI

“6715 Sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un yayınlanması ile Türkiye İş Kurumu’nca izin verilen Özel İstihdam Büroları’nın faaliyet alanı genişletilerek Özel İstihdam Bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi tanınmıştır.

ŞUBAT 2018
ARAÇ SATIŞ VE TESCİL İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

Araçların satış, devir ve tescil işlemlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu işlemler dolayısıyla alınacak ücretleri belirleyen “Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik” 31.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

OCAK 2018
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE ARABULUCU BAŞVURUSU ZORUNLU HALE GELDİ!

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 25.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle kanun yollarına başvuru süresi, zamanaşımı ve zorunlu arabuluculuk konularında yeni düzenlemeler içeren kanunun iş davalarında dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin 3, 11 ve 12. maddelerinin yürürlük tarihi ise 01.01.2018 olarak kabul edildi.

ARALIK 2017
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ NEDİR? YENİ YÖNETMELİK

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik(“Yönetmelik”) ile tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olup otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

KASIM 2017
ELEKTRONİK HABERLEŞMEDE TÜKETİCİ HAKLARI

Elektronik haberleşme sektöründe, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumaya, işletmeci yükümlülüklerine yönelik usul ve esaslar, 28.10.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği(“Yönetmelik”) ile yeniden düzenlenmiştir.

EYLÜL 2017
EŞLER ARASINDA MAL PAYLAŞIMI

01.01.2002 tarihinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra en çok tartışılan konulardan biri hiç kuşkusuz ki eşler arasında mal ayrılığı rejiminden edinilmiş mallara katılma rejimine geçiş olmuştur.

AĞUSTOS 2017
YILLIK İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER

Anayasa 50. maddesi uyarınca dinlenmek, çalışanlara verilen bir haktır. 4857 Sayılı İş Kanunu ("Kanun") kapsamında, dinlenme hakkı işçilere yıllık ücretli izin hakkı olarak verilmektedir. Söz konusu yıllık ücretli izin hakkı İş Kanunu uyarınca vazgeçilemez bir haktır.

NİSAN 2017
ÇALIŞMA İZNİNDE YENİ DÖNEM: TURKUAZ KART

Çalışma izninde yeni bir uygulama olan Turkuaz Kart, yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı veren, yakınına ise ikamet hakkı veren belgedir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile ilk kez düzenlenen turkuaz karta dair başvuru, değerlendirme ve geçiş süresi, turkuaz kart sahibine ve yakınına sağlanan haklar ve bu hakların kullanımı 30007 sayılı ve 14.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Turkuaz Kart Yönetmeliği(“Yönetmelik”) ile düzenlenmiştir.

ARALIK 2016
TİCARİ İŞLEMLERDE TESLİMSİZ TAŞINIR REHNİ

8.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de 6750 sayılı “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu” yayınlanmıştır. Bu kanun ile ticari işlemlerdeki teslimsiz taşınır rehni bakımından, Türk Medeni Kanunu’ndaki taşınmaz rehni rejimine benzer bir rejim öngörülmüştür.

AĞUSTOS 2016
6728 SAYILI KANUNLA “ÇEK KANUNUNDA SİL BAŞTAN”

“YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”’un 09.08.2016 tarihinde 29796 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 2012 yılında 5941 sayılı Çek Kanunu’na 6273 sayılı kanun ile getirilen düzenlemenin ortadan kaldırılması söz konusudur.

MART 2016
TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ

Türk Ticaret Kanunu’na göre her türlü yükü kapsayan eşyanın taşıma işi, ticari işletme faaliyeti gösteren taşıyıcı tarafından gerçekleştirilir. Eşya taşıma sözleşmesi ise, taşıyıcının eşyayı varma yerine götürmeyi ve orada gönderilene teslim etmeyi üstlendiği anlaşmadır.

OCAK 2016
BAĞLI ŞİRKETLERDE HAKLARIN DONMASI

Karşılıklı iştirak kavramı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) 197. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, birbirlerinin paylarının en az dörtte birine sahip bulunan sermaye şirketleri “karşılıklı iştirak” olarak tanımlanmıştır ve “hakim - bağlı şirket” kavramları açıklanmıştır.

MART 2015
ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TAAHHÜTLÜ ABONELİK SÖZLEŞMELERİ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ("YTKHK") 52. ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esasları düzenlenmekte olan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ("Yönetmelik") 24.01.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik, İlgili Yönetmelik yayım tarihinden 3(üç) ay sonra, diğer bir deyişle 24.04.2015 tarihinde, yürürlüğe girecektir.

ŞUBAT 2015
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN PAYLAŞIMLARDA SUÇ UNSURU

Zamana ve teknolojiye uyum sağlamak ve anı yakalayabilmek adına son yıllarda zamanımızın çoğu gerek mesleğimiz, gerekse hayatın getirdiği zorunluluklar sebebiyle internet üzerinden süregelmektedir. Akıllı telefonlar ya da bilgisayarlar vasıtasıyla günün her saatinde çeşitli GSM operatörleri vasıtasıyla internete erişim sağlayabilmekteyiz.

OCAK 2015
6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN DURUMU

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmış olan 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) 29.01.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

ARALIK 2014
MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ UYARINCA CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ("YTKHK") 48. ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve mesafeli sözleşmelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ("Yönetmelik") 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İlgili Yönetmelik yayım tarihinden 3(üç) ay sonra, diğer bir deyişle 27.02.2015 tarihinde, yürürlüğe girecektir.

KASIM 2014
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı mevzuatımıza, 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile girmişti. 01.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9. Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) bu sigortalılık türüne ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir.

EKİM 2014
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE ANONİM ŞİRKETLERDE YAPILAN DENETİM

6762 Sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu (ETTK) döneminde anonim şirketler; herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın, şirket genel kurulu tarafından seçilen ve şirket organları arasında sayılan “Denetçiler (Murakıplar)“ tarafından yapılan bir “iç denetime” tabi tutulmaktaydı. Sözü edilen denetçiler tarafından hazırlanan raporlar şirket genel kurulunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi ile şirket pay sahiplerinin denetimine sunulmaktaydı.

EYLÜL 2014
6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA EMLAK VERGİSİ ALACAKLARINA DAİR YAPILANDIRMA

11.09.2014 tarihinde 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe girmiş olan 6552 sayılı İş Kanunu ile Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında emlak vergisi mükellefleri lehine düzenleme getirilmiştir.

AĞUSTOS 2014
TÜRK TİCARET KANUNU’NDA TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLARI, YÖNETİM KURULUNUN SINIRLI YETKİYE SAHİP TİCARİ VEKİL VE/VEYA TACİR YARDIMCISI ATAMA YETKİSİ

11.09.2014 tarihinde 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe girmiş olan 6552 sayılı İş Kanunu ile Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun(“Kanun”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 371’inci maddesine yeni bir hüküm eklenmiştir. Eklenen bu hüküm yönetim kurulu tarafından sınırlı yetkiye sahip ticari vekil ve/veya tacir yardımcılarının atanabilmesine olanak sağlamaktadır.

TEMMUZ 2014
6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA GARANTİ BELGESİ İLE SATILMASI ZORUNLU OLAN MALLAR VE GARANTİ BELGESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Tüketicilere garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malları ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Garanti Belgesi Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 6502 sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“YTKHK”) 56’inci ve 84’üncü maddeleri uyarınca 13.06.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

HAZİRAN 2014
6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA TÜKETİCİLERİN KULLANIMINA SUNULAN MALLARA İLİŞKİN TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DÜZENLEME ZORUNLULUĞU İLE KILAVUZLARIN İÇERİĞİ

Tüketicilere tanıtma ve kullanma kılavuzu ile satılması zorunlu olan malları ve tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği, 6502 sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“YTKHK”) 55. ve 84. maddeleri uyarınca 13.06.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

NİSAN 2014
6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE CAYMA HAKKI

4077 sayılı Eski Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ("ETKHK") düzenlenen mesafeli sözleşmeler, 6502 sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ("YTKHK") kapsamında daha geniş olarak düzenlenmiş olup tüketici lehine birçok yeni düzenlemeyi içermektedir. 28.11.2013 tarihinde kabul edilerek yasalaşan 6502 sayılı YTKHK, Resmi Gazete 'de yayımlanmış olup yayım tarihinden itibaren 6 (altı) ay sonra, diğer bir ifadeyle 28.05.2014 tarihinde, yürürlüğe girecektir.

EKİM 2013
ALKOLLÜ İÇKİ, UYUŞTURUCU VEYA KEYİF VERİCİ MADDELERİN ETKİSİ ALTINDA ARAÇ SÜRME YASAĞI VE SÖZ KONUSU YASAĞA RAĞMEN ARAÇ SÜREN SÜRÜCÜLERE UYGULANAN YAPTIRIMLAR

Kamuoyunda ‘Alkol Yasası’ olarak tabir edilen ve uzun dönem boyunca da medya vasıtasıyla duymaya alıştığımız ‘6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’ ile pek çok yasada olduğu gibi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme...