Haber Arşivi

arama

haber arşivi arama


Lütfen haber arşivinde aramak istediğiniz metni yazınız

EKİM 2023
YURT DIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI KAPSAMINDAKİ TAAHHÜTLER

Kişisel verilerin yurt dışına aktarım şartları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması halinde kişisel veri aktarım faaliyetlerinde açık rıza alınmadan yurt dışına aktarım mümkün olacaktır.

EYLÜL 2023
GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE TACİRLER HAKKINDA UYGULANMASI

Her türlü sözleşme ilişkisinde uygulama alanı bulabilen Genel İşlem Koşulları; banka kredi sözleşmeleri, dayanıklı tüketim mallarını konu alan sözleşmeler, inşaat şirketlerinin satım sözleşmeleri, sigorta poliçeleri, seyahat, taşıma ve turizm alanındaki sözleşmeler ile elektrik, doğalgaz, su aboneliği vb. sözleşmelerde sıkça karşımıza çıkar.

AĞUSTOS 2023
TÜRK İŞ HUKUKUNDA BAHÇE İZNİ

Bahçe izni, bir çalışanın ihbar süresi boyunca işyerinden uzak kaldığı veya uzaktan çalıştığı, maaş ve sosyal yardım aldığı süreyi ifade eder. Bu tür düzenlemeler genellikle işverenler tarafından iş sırlarını korumak ve çalışanların kendileriyle rekabet etmelerini veya ihbar süreleri boyunca başka bir işe girmelerini önlemek için kullanılır.

HAZİRAN 2023
PAYLARI GİRİŞİM SERMAYESİ PAZARINDA İŞLEM GÖRECEK ORTAKLIKLAR

Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Tebliğ 18 Mayıs 2023 tarihli ve 32194 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ ile halka açık olmayan ortaklıkların Girişim Sermayesi Pazarında işlem görmek üzere sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ve söz konusu ortaklıkların yükümlülükleri ile muafiyetlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

MAYIS 2023
YATAY HİSSEDARLIKLARIN REKABET HUKUKU ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Bir yatırımcının aynı anda birçok rakip teşebbüste, kontrol sağlamayan azınlık hissedarlığının anlamına gelen yatay hissedarlık, rekabeti sınırlayıcı etkilere sahip olabilmektedir. Bu durum Türk rekabet hukuku nezdinde endişe verici görülmese de gelecekte ülkemizde de rekabeti sınırlayıcı etkileriyle gündeme gelebilecektir.

NİSAN 2023
YAPAY ZEKA ÜZERİNE HUKUKİ SORUMLULUK VE DÜZENLEMELER

Yapay zeka sistemlerinin, karar ve eylemlerinin hukuki sonuçları, geleneksel hukuk sistemlerinde sorumluluk sujelerinin sınırlı olması nedeni ile önemli zorluklar doğurmaktadır. Yapay zeka sistemlerinin doğrudan sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler Türk Hukuku'nda da bulunmadığından, sorunlar geçerli mevzuata göre değerlendirilmektedir.

OCAK 2023
LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİNDE ELEKTRONİK ÜRÜN SENETLERİ

Lisanslı Depoculuk Sistemi, depolanmaya elverişli tarım ürünlerinin ticaretinin, Lisanslı Depo İşletmeleri bünyesinde ve bu ürünlerin mülkiyetini temsil eden senetler vasıtasıyla yapıldığı sistemdir. Ürün senetleri, fiziki veya elektronik olabilmektedir. Elektronik ürün senetleri, 28110 sayılı 12.11.2011 tarihli Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği ile düzenleme konusudur.

ARALIK 2022
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK)

’Sermaye Piyasası Kanunu’na 1999 yılında “Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi” başlıklı 10/A maddesinin eklenmesi ile birlikte, sermaye piyasası araçları açısından hukuki olarak kaydi sisteme geçilmiştir. 28.11.2005 tarihinde bu sistemi yürütecek olan Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun kurulması ile birlikte de kaydi sistem fiili olarak uygulanmaya başlamıştır.

EYLÜL 2022
LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİMİ

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği”nde yapılan son değişiklik 11.08.2022 tarihli ve 31920 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklikler çerçevesinde üretimi ve tüketimi aynı noktadan bağlı lisanssız üretim tesislerine öngörülen 10 kW’a kadar olan sınır 25 kW’a (25 kW dahil) olarak artırılmıştır.

AĞUSTOS-II 2022
E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA 5986 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

E-İhracat Destekleri Hakkında 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararla birlikte; şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazar yerleri ve B2B platformlarına yönelik destek paketleri düzenlenmiştir.

AĞUSTOS-I 2022
İŞ KAZALARINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ SORUMLULUK

İşverenin gerekli olan tüm önlemleri alma ve işçiyi gözetme yükümlülüğünün bir sonucu olarak işveren, iş kazasından dolayı hem hukuki açıdan hem de cezai açıdan sorumludur. Tekrar eden iş kazalarında ise işverenin ağırlaştırılmış sorumluluğu gündeme gelmektedir.

NİSAN 2022
ARACI HİZMET SAĞLAYICILARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

KASIM 2021
İSPAT VASITASI OLARAK FATURA

Faturaya yasal süresi içerisinde itiraz edilmediğinde fatura ile içeriğindeki miktar, satılan mal, yapılan işin türü, adedi kanıtlanabilecek ancak malın teslim edildiği, işin yapıldığı gibi neticeye ilişkin hususlar kanıtlanamayacaktır

EKİM 2021
KONUT VE ÇATILI İŞ YERLERİ BAKIMINDAN TAHLİYE NEDENLERİ

Malikin veya yeni malikin ihtiyacı, onarım nedeniyle kullanımın imkansızlığı, kiracının yazılı tahliye taahhüdü vermesi, bir yıllık süre içinde iki ihtara sebep olması ve kiracının başkaca bir taşınmazı olduğunun sonradan anlaşılması başlıca fesih nedenlerindendir.

EYLÜL 2021
VERİ KORUMA GÖREVLİSİ İLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından hazırlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlüğe girmesiyle birlikte Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında düzenlenen “veri koruma görevlisi” bulundurma yükümlülüğünün önümüzdeki günlerde kanun kapsamında ek bir yükümlülük olarak düzenlenmesi söz konusudur.

AĞUSTOS 2021
SİNGAPUR KONVANSİYONU YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Singapur Konvansiyonu, uluslararası ticari uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolu olarak arabuluculuğun yaygınlaşması ve kolaylaşması adına imzalanmıştır. Konvansiyon uyarınca sulh anlaşmasının uygulanacağı devletin Konvansiyon’u imzalamış olması yeterlidir.

MAYIS 2021
6 MADDEDE UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Uzaktan çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca çalışanın işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi olarak tanımlanmıştır.