Haber Detayı

ARACI HİZMET SAĞLAYICILARIN AYIPLI MAL SATIŞINDAN SORUMLULUĞU

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ve bu Kanun uyarınca çıkarılan 29457 sayılı Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile birlikte aracı hizmet sağlayıcı kavramı tanımlanmış ve ilgili hükümler düzenlenmiştir.

Kanun’un Tanımlar başlığını taşıyan 2.maddesine göre aracı hizmet sağlayıcı “Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri” ifade etmektedir.

Kanun’un 9. maddesinde ise, “Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir” hükmü yer almaktadır.

Yönetmelik’in 6. maddesinin 4. fıkrasına göre ise yine; “Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir” .

Açık Kanun ve Yönetmelik hükümlerine rağmen geçmiş tüketici hakem heyeti ve yargı kararları incelendiğinde, aracı hizmet sağlayıcıların “güven sorumluluğu” ve “aracı hizmet sağlayıcılık hizmetinin ayıplı olması” gibi çeşitli sebeplerle satıcılarla birlikte müştereken ve müteselsilen ayıptan sorumlu tutulduğu kararlara rastlanmaktadır. Ancak aşağıda detayına yer verilen Yargıtay’ın emsal teşkil eden kararından da görüleceği üzere aracı hizmet sağlayıcısının malın ayıplı olmasından kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Emsal teşkil eden karara konu somut uyuşmazlıkta tüketici, elektronik ticaret sitesinden aldığı ürünün içerisinde sigara izmariti çıkması üzerine ürünün ayıplı olduğu iddiası ile uyuşmazlığı tüketici hakem heyetine taşımıştır. Tüketici hakem heyetinin değerlendirmesi sonucu aracı hizmet sağlayıcı aleyhine karar verilmiş ve  uyuşmazlık konusu ilk derece mahkemesine intikal etmiştir. 

İlk derece mahkemesi ise aracı hizmet sağlayıcının sağladığı platforma duyduğu güven sebebiyle; aracı hizmet sağlayıcının da hizmet sağlayıcı ile müteselsil olarak sorumlu olduğu yönünde gerekçe sunarak davanın reddine karar vermiştir. Karara karşı Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozma talep edilmiştir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından incelenen 2021/4000E., 2021/11403K. sayılı ve 15.11.2021 tarihli kararda (“Karar”) şu hususlara vurgu yapılarak ilk derece mahkemesi kararı kanun yarına bozulmuştur;  

* Dava konusu olayda mesafeli satış sözleşmesinin taraflarının ilgili tüketici ve elektronik ticaret sitesinde satış yapan işletme olduğu,
* Davacı şirketin ise internet üzerinde elektronik ticarete imkan sağlayan arayıcı hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan üçüncü bir kişi olduğu,
* Kanun ve Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aracı hizmet sağlayıcıların hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan kişilerce sağlanan içerikleri kontrol etmekle yükümlü olmadığı,
* Ve nihayetinde davacı aracı hizmet sağlayıcısının malın ayıplı olmasından kaynaklanan herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığına karar verilmiştir.

Karardan anlaşılacağı üzere, aracı hizmet sağlayıcıların hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan içeriklerden ve bu içeriklere konu mal ve hizmetlerle ilgili ayıplardan sorumlu tutulması mümkün değildir. 

Güncel bir gelişme olarak; 01.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcısının sorumluluğu düzenleyen Kanun’un 9. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir; “Diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu değildir”.

Her ne kadar önceki mevcut madde metnine göre aracı hizmet sağlayıcısının sorumluluğunun sınırları genişletilmiş de olsa başka bir Kanun maddesi ile aracı hizmet sağlayıcısına ayrıca bir sorumluluk yüklenmediği müddetçe aracı hizmet sağlayıcısı ayıplı maldan sorumlu olmayacaktır.