Haber Detayı

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ İLE ARACI HİZMET SAĞLAYICILARINA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER

23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik  Yönetmeliği”) ile 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmıştır. Getirilen düzenlemeler ile ön bilgilendirme, mal teslimi ve cayma hakkı gibi hususlarda yapılan değişikliklerin yanı sıra, özellikle aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine dair yeni düzenlemeler de getirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 

1.      Tanımlar

 • Değişiklik Yönetmeliği’nde aracı hizmet sağlayıcı, “oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi” şeklinde tanımlanmaktadır.
 • “Platform” tanımı getirilerek, platformun (kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere) aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistemi ifade edeceği belirtilmiştir.

 

2.      Ön Bilgilendirme Yükümlülüğüne Yönelik Değişiklikler

 • Aracı hizmet sağlayıcının da adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri konularında tüketiciyi tam olarak bilgilendirmesi ve tüketicinin şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgilerini tüketici ile paylaşması gerektiği düzenlenmiştir.
 • Ödeme, ticari reklam ve tanıtımlarında taahhüt edilen süre ile uyumlu teslim veya ifa süresi, teslimat ve ifaya ilişkin diğer bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hususunda tüketiciyi bilgilendirmesi gerektiği hususu düzenlenmiştir.
 • Cayma hakkı için (i) satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ve (ii) malın bu taşıyıcıyla iadesi halinde iade masrafına (teslim masrafını geçmemek şartıyla), (iii) bunun hangi tarafça karşılanacağına ve (iv) öngörülenin dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde ise iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin bilgiler belirtilmelidir(Yürürlük tarihi: 1 Ocak 2024).
 • Aracı hizmet sağlayıcının, ön bilgilendirmenin yapılmasından ve teyidinden satıcı veya sağlayıcı ile müteselsilen sorumlu olduğu gibi, ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükünün satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcı üzerinde olduğu ifade edilmiştir.

 

3.      Aracı Hizmet Sağlayıcısına Getirilen Yükümlülükler (Yürürlük tarihi: 1 Ocak 2024)

 • Aracı hizmet sağlayıcı, tüketicilerin; (i) cayma hakkının kullanılmasına, (ii) sözleşmenin feshine, (iii) bedel iadesi talebine, (iv) yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların talebine, (v) teslimat veya ifaya ilişkin talep ve şikayetlerine dair bildirimde bulunabileceği ve işleyişi takip edebileceği bir sistemi kurmak ve bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmak zorundadır. İşbu talep ve bildirimleri alan aracı hizmet sağlayıcı, bunu satıcı veya sağlayıcıya derhal iletmekle yükümlüdür.
 • Aracı hizmet sağlayıcı, tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile yaptığı işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl boyunca tutmak ve gerektiği takdirde ilgililere vermek mecburiyetindedir.
 • Tüketici, cayma hakkını, aracı hizmet sağlayıcıya yönelterek kullanabilecektir. Bu durumda aracı hizmet sağlayıcı, cayma beyanının tarafına ulaştığını tüketiciye derhal teyit etmelidir. Böylece, aracı hizmet sağlayıcının birden çok tarafa sorumluluğu doğmaktadır.
 • Aracı hizmet sağlayıcı, satıcı veya sağlayıcı ile akdettiği aracılık sözleşmesine dair edimlerini yerine getirmez, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesine ve Yönetmeliğe aykırı davranılmasına sebep olursa tüm bu işlemlerden sorumlu olacaktır.
 • Platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı,

(i)     malın tesliminden sonra tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin ulaştığı tarih itibariyle, cayma hakkına konu malın, iade için öngörülen taşıyıcıya teslim edildiği tarih veya iade için öngörülen dışında bir taşıyıcı ile iadesi halinde satıcıya ulaştığı tarihten itibaren,

(ii)    malın tesliminden önce veya hizmet ifasından önce tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,

(iii)   tüketicinin Yönetmelik’in 16. maddesinde belirtilen fesih hakkını kullanması durumunda fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,

on dört gün içinde varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Tahsil edilen tüm ödemeler, tüketicinin ödeme aracına uygun şekilde ve herhangi bir ek masraf çıkarmadan tek seferde geri ödenmelidir. Bu konuda, satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı müteselsilen sorumludur.

 • Malın tüketiciye teslimi sonrası bedelin satıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlarda aracı hizmet sağlayıcının sorumluluğu yoktur.
 • Aracı hizmet sağlayıcıdan doğan bir sebeple; ön bilgilendirmede iade için öngörülen taşıyıcı ve iade masraf tutarı gibi iade bilgilerine yer verilmemesi ya da belirtilen taşıyıcının tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması halinde, söz konusu masraf ve yükümlülüklere aracı hizmet sağlayıcı katlanacaktır.
 • Aracı hizmet sağlayıcılar, satıcı veya sağlayıcının onayı olmaksızın kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlar düzenlerse, bunlara ilişkin olarak aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelerde kampanya ve benzeri taahhütlerin karşılanmamasından doğan sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi hallerinden sorumludur.
 • Aracı hizmet sağlayıcılar, satışa sunulan mal veya hizmete ilişkin platform üzerinden yapılan reklam ve tanıtımlarda taahhüt edilen bilgiler ile ön bilgilendirmede bulunması zorunlu hususların uyumlu olmasından ve ispatından sorumlu hale gelecektir.

 

4.      Sonuç

Tüm bu düzenlemeler ile, değişen TKHK ile Yönetmelik uyumlu hale getirilmiş, elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla oldukça önemli bir konuma gelen aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları genişletilmiştir. Aracı hizmet sağlayıcının satıcı ve sağlayıcının yanında sorumluluk alması; platformlar üzerinden işlem yapan tüketiciyi korumakta, yaşaması muhtemel sorunlar karşısında muhatapsız kalmasını önlemektedir. Böylece tüketicinin konumu güçlendirilmekte, elektronik pazarın dinamikleri dengelenmektedir.

Açıkça 1 Ocak 2024 itibarı ile yürürlüğe gireceğini belirtmediğimiz tüm düzenlemeler 1 Ekim 2022 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir.