Haber Detayı

ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICILARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“) 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 07 Temmuz 2022 tarihinde Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun“) ile getirilen yeni kavram ve düzenlemeler detaylıca işlenmiştir.

Yönetmelik ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (“ETAHS”) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların (“ETHS”) faaliyet ve denetimleri ile bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esaslar belirlenmektedir. Yönetmelik’te tanımlandığı şekilde (i) tüm, (ii) orta ölçekli, (iii) büyük ölçekli ve (iv) çok büyük ölçekli ETAHS ile ETHS’lere uygulanan yükümlülüklere ilişkin hükümlere yer vermektedir. Yönetmelik, mevcut Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i yürürlükten kaldırmaktadır.  Yönetmelik maddeleri, aşağıda aksi belirtilmediği sürece 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. ETAHS’lere ilişkin yeni düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

1.   Tüm ETAHS’lere uygulanan düzenlemeler

·      Hukuka aykırı içeriklerin yayımdan kaldırılması: Aksine hüküm bulunmadığı sürece ETAHS’nin, ETHS tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu olmadığı düzenlenmiştir. Ancak, ETHS tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olunması hâlinde ise ETAHS ilgili içeriği 48 saat içerisinde kaldırmalı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekçesiyle bildirmelidir.

·      Haksız ticari uygulamalar: ETAHS’nin aracılık hizmeti sunduğu ETHS’nin ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamaların haksız olduğu düzenlenmiştir.

·   Siparişe ilişkin yükümlülükler: ETAHS ve kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren ETHS, ikinci el ürünlerin kullanılmamış ürünlerden farklı bir kategori/bölüm altında satılmasını sağlamakla yükümlüdür.

·    Bilgilerini sunma ve doğrulama yükümlülüğü: Yönetmelik kapsamında ETHS ve ETAHS’lere, kendilerine ait elektronik ticaret ortamında doğrudan ulaşılabilecek şekilde, “iletişim” başlığı altında Yönetmelik’te belirtilen bilgileri bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

·     Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalleri: Kanun ile getirilen fikri ve sınaî mülkiyet haklarının e-ticaret alanında korunmasına ilişkin yeni rejimin ayrıntıları Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Buna göre, fikri veya sınaî mülkiyet hakkının ihlal edildiğini düşünen hak sahibi gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte ETAHS’ye şikayet başvurusunda bulunup şikayet konusu ürünün kaldırılmasını talep edebilir. Bu şikayet talebi dâhili iletişim sistemi, noter veya Kayıtlı Elektronik Posta aracılığıyla yapılabilir.

·     Kendi markalarını satışa sunmama: ETAHS’lerin, kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz olduğu malları, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde satışa sunmasını veya bu malların satışına aracılık etmesini yasaklamaktadır.

·    Aracılık sözleşmesi: ETAHS ile ETHS arasındaki ticari ilişkinin koşullarının belirlenmesi amacıyla kurulacak aracılık sözleşmesinin asgari unsurları Yönetmelik’in 15. maddesinde düzenlenmiştir. Madde kapsamında, aracılık sözleşmelerinde; (i) ETHS’ye sunulan aracılık hizmeti, (ii) aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılmasını gerektiren durumlar, (iii) satıcılardan talep edilen bedellere ve bu bedellerin hangi durumlarda farklılaşacağı, (iv) mal veya hizmetlerin sıralanmasında ya da alıcıya tavsiye edilmesinde kullanılan parametreler ve (v) satıcılara yapılacak ödemelerin süresi gibi bilgilere yer verilecektir. Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS tarafından yapılacak aracılık sözleşmeleri bakımından düzenlenen ek hususlar yine aynı maddenin devamında düzenlenmiştir.

·      Dahili iletişim sisteminin kurulması: ETAHS, aracılık hizmeti verdiği ETHS’ler tarafından yapılan başvuruları almak üzere bir dahili iletişim sistemi kurmak zorundadır. ETAHS, bu sistem üzerinden yapılan başvuruları 15 gün içinde sonuçlandırmalıdır. İşbu düzenleme 01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2.   Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk Lirasının üzerinde olan ETAHS’lere (orta ölçekli ETAHS) uygulanan ilave yükümlülükler

·         Elektronik Ticaret Lisansı: Yönetmelik ile lisans başvurularının her yıl Mart ayı içerisinde ETBİS üzerinden yapılacağı belirlenmiştir. İşbu düzenleme 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

·         Pay değişikliklerini bildirme: Kanun ile getirilen pay değişiklikleri bildirim yükümlülüğünün ETBİS üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

·         Bağımsız denetim: Yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşuna bir önceki takvim yılına ilişkin denetim yaptırır ve denetim raporunu her takvim yılının nisan ayı içinde Ticaret Bakanlığı’na gönderir.

·     Veri kullanımı ve paylaşımı: ETAHS’ler elde ettiği verileri kullanırken Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara uymalıdır. Bu kapsamda olan ETAHS’ler, (i)ETHS veya alıcıdan elde ettiği verileri, yalnızca aracılık hizmetinin sunulması ve geliştirilmesi amacıyla kullanmalı,(ii) Aracılık hizmetinden elde ettiği verileri, kendisinin ETHS olduğu durumda veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ETHS’ler üzerinden diğer ETHS’lerle rekabet ederken kullanmamalı, ve (iii)ETHS’nin Yönetmelik ile belirlenen verileri bedelsiz ve etkin şekilde taşımasına ve aracılık sözleşmesinin süresi içinde bu verilere erişim sağlamasına teknik imkân sunmalıdır. İşbu düzenleme 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

3. Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk Lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan ETAHS’lere (büyük ölçekli ETAHS) uygulanan ilave yükümlülükler

·      Reklam ve indirim bütçesi: Yönetmelik’in uygulanmasında reklam ve indirim kabul edilecek uygulamalar belirtilerek, “Reklam Bütçesi” ve “İndirim Bütçesi” kapsamında harcamaya ve indirime ayrılabilecek tutarlar Yönetmelik ile düzenlenmiştir.Genel olarak Reklam Bütçesi ve İndirim Bütçesi, net işlem hacmi gibi bazı ekonomik göstergelerle orantılı olarak belirlenmelidir.

 

4. Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar Türk Lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan ETAHS’lere (çok büyük ölçekli ETAHS) uygulanan ilave yükümlülükler

·         Yönetmelik, çok büyük ölçekli ETAHS’ler için Kanun’da yer verilenlere ek olarak bir yükümlülük öngörmemektedir.

 

SONUÇ

Yönetmelik ile etkin ve adil rekabet ortamının tesis edilmesini ve elektronik ticaretin gelişiminin sağlanması temin edilmeye çalışılmıştır. Kanun değişikliklerine paralel olarak, ETAHS ve ETHS’lere yönelik yükümlülükler detaylandırılarak bazı yeni yükümlülükler öngörülmüştür. ETHS ve ETAHS’lerin Kanun ile birlikte Yönetmelik’i detaylı şekilde inceleyerek gerekli uyum sürecini yürütmesi önem arz etmektedir.