Haber Detayı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI VE ÖZEL (İHTİYARİ) DEPREM SİGORTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN SİGORTA POLİÇELERİ, TEMİNAT MİKTARLARI VE UYGULANIŞ BİÇİMLERİ

6305 Sayılı Afet Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında Doğal Afet Sigortaları Kurumu (bundan sonra “DASK” olarak anılacaktır) tarafından depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlara karşı güvence sağlamak maksadıyla düzenlenen Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem sonucu meydana gelen maddi zararlar güvence altına alınmıştır.

Kanun kapsamında, aşağıda belirtilen binalar güvence altına alınır:

·         Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

·         634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

·         Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

·         Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

·         Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

·         Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,

·         Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri

için de geçerlidir.

Deprem sonucu tamamen veya kısmen zarar görmüş binalardaki zararın giderimi Zorunlu Deprem Sigortasında belirtilen limitler dahilinde sağlanır. Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan binanın yeniden inşa edilmesinin maliyeti arsa değeri hariç olmak üzere dikkate alınarak belirleme yapılmaktadır. Bu konuda 7 risk grubu ve 2 farklı yapı tarzı mevcuttur. Zorunlu ödeme kapsamında meskeninizin, derece olarak risk grubu ve yapı tarzı durumuna göre sigorta limitleri belirlenmektedir. Risk bölgeleri, illerdeki ilçelerin durumuna, yerin yapısına bağlı olarak il bazında da farklılık göstermektedir. Bazı iller ilçelerine göre birden fazla bölgede yer almaktadır. Genel anlamda risk bölgelerini illere göre ayırmak gerekirse:

Birinci Derece Deprem Riski Taşıyan İller

İstanbul*, İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak*, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı*, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkâri, Siirt, Kahramanmaraş*,  Osmaniye.

İkinci Derece Deprem Risk Taşıyan İller

İstanbul*, Tekirdağ*, Bitlis, Kahramanmaraş*, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun*, Antalya*, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elâzığ, Diyarbakır,  Adana*, Eskişehir*, Malatya, Kütahya, Çankırı*, Uşak*, Ağrı, Çorum*

Üçüncü Derece Deprem Riski Taşıyan İller

İstanbul*, Ankara*, Eskişehir*, Antalya*, Tekirdağ*, Edirne*, Sinop*, Kastamonu, Ordu, Samsun*, Giresun*, Artvin*, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana*,  Gaziantep,  Kahramanmaraş*, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum*, Konya*, Mersin, Nevşehir*

Dördüncü ve Beşinci Derece Deprem Riski Taşıyan İller

Sinop*, Giresun*, Trabzon, Rize, Artvin*, Kırklareli, Ankara*, Edirne*, Nevşehir*, Niğde, Aksaray, Konya*, Karaman.

*Bu iller,ilçelerinin yer aldığı konumlar bakımından birden fazla risk derece grubunda yer almaktadır.

25.02.2022 tarihinden önce yapılmış ve halen geçerliliği bulunan Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerindeki teminat tutarı ile bu tarihten sonra yapılmış poliçelerdeki teminat miktarları arasında 25.11.2022 Tarihli 32024 Sayılı Resmî Gazetede “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (bundan sonra “Tebliğ” olarak anılacaktır)” kapsamında değişiklik yapılmıştır.

Tebliğ uyarınca; DASK tarafından verilen azami teminat tutarı 640.000 TL’ye çıkartılmıştır. 25.11.2022 tarihinden önce yapılmış mevcut Zorunlu Deprem Sigortası Poliçelerinde azami teminat tutarı 320.000 TL’dir.  Bu farka istinaden ilgililerin bu noktada mevcut Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerini akdettikleri tarih önem arz etmektedir.

Tablo 1 Sigorta Bedeli Hesabına Esas Alınacak Bedel Tablosu

Yapı Tarzı

25.11.2022 Tarihi Sonrası m2 Bedeli (TL)

25.11.2022 Tarihi Öncesi m2 Bedeli (TL)

A- Betonarme

3.016

1.508

B- Diğer

2.080

1.040

Bir örnek ile açıklamak gerekirse;

·         2022 Kasım ayında yaptırılan Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında betonarme yapının m2 bedeli 1.508,00 TL’dir. Bu yapının brüt 140 m2olduğunu varsayarsak, teminat bedeli şu şekilde hesaplanır:

140 m2 *1.508,00 TL/ m2 = 211.120,00 TL

·         2022 Aralık ayında yaptırılan Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında betonarme yapının m2 bedeli 3.016,00 TL’dir. Bu yapının brüt 140 m2olduğunu varsayarsak, teminat bedeli şu şekilde hesaplanır:

140 m2 *3.016,00 TL/ m2 = 422.240,00 TL

Ayrıca belirtilmelidir ki, 25.11.2022 tarihinden önce yapılmış Zorunlu Deprem Sigorta poliçelerinde belirtilen teminat tutarlarını yükseltebilmek için poliçe tanzim edilen sigorta şirketine, acenteye veya banka şubesine başvuru yapılabilmektedir. İlgililerin gerekli başvurularını yaparak teminat miktarlarını güncellemeleri ve yükseltmeleri tavsiye olunmaktadır.

DASK tarafından Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında verilen azami teminat tutarı meskenin değerini aşıyorsa; isteğe bağlı olarak, aşan kısım için Özel Deprem Sigortası yapılabilmektedir. “Özel (İhtiyari) Deprem Sigortası Teminatına Uygulanacak Tarife ve Talimatlar” ile usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bu kapsamda yapılan Özel (İhtiyari) Deprem Sigortası poliçesinde belirlenen azami teminat limitinden DASK tarafından hesaplanan Zorunlu Deprem Sigortası ödemesi mahsup edilerek hesaplama yapılmaktadır. Sigorta şirketlerinden alınabilen ortalama bilgilere göre m2 başına 6.000-7.200 TL arasında uygulanmaktadır.

Bir örnek ile açıklamak gerekirse;

·         Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında;

140 m2 * 3.016,00 TL = 422.240,00 TL

azami sigorta limitiniz hesaplanır.

·         Özel (İhtiyari) Deprem Sigortasıkapsamında sigorta bedeli hesabına esas alınacak bedelin 6.500,00 TL/ m2olduğunu varsayarsak;

140 m2 * 6.500,00 TL/ m2= 910.000,00 TL

azami sigorta limitiniz hesaplanır.

·         Bu durumda;

910.000,00 TL – 422.240,00 TL = 487.760,00 TL (Ödenecek Miktar)

Sonuç olarak; Özel (İhtiyari) Deprem Sigortası poliçelerinin Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında karşılanmayan zarar miktarı kadar sorumluluğu bulunmaktadır. Özel (İhtiyari) Deprem Sigortası, Zorunlu Deprem Sigortasından ayrı değerlendirilmemekte, yalnızca ek bir teminat sağlamaktadır. Gerek Zorunlu Deprem Sigortası gerek Özel (İhtiyari) Deprem Sigortası düzenlemelerinde Deprem Sigorta Teminatlarına İlişkin Tarifeler ve Talimatlar kapsamında yayınlanan tebliğler ile belirlenen miktarlarla sınırlı olarak zararımızı giderebileceğimiz unutulmamalıdır.

Ülkemizin böyle bir hasarla tekrar karşılaşmaması umuduyla durumu dikkatinize sunarız.