Haber Detayı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN BAZI HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI!

3 Şubat 2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) uyarınca 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) aşağıda belirtilen bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.  

7263 sayılı Kanun’un 22’nci maddesiyle TTK’nın ‘Tescil’ başlıklı 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(2) Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”  

Yapılan bu değişiklikle gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzalarının, kamu kurum ve kuruluşlarınca tutulan veri tabanlarında bulunması halinde, tescil talebi doğrultusunda ilgili veri tabanından temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki ticaret sicili dosyasına aktarılabilmesi ve ticari işletme ile ticaret şirketlerinin kuruluşu ve yetkili değişikliği tescili işlemlerinin daha az belge ve maliyetle yerine getirilmesi amaçlanmıştır.  

Söz konusu veri tabanını tutan kurum ve kuruluşlar, imza beyanının sağladığı hukuki ve ekonomik güvenlik fonksiyonun devamı için veri tabanlarında bulunan imzaları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 28’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında ticaret sicili müdürlükleri ile paylaşmakla yükümlü kılınmıştır.  

Bu suretle, ilgili ticaret sicil müdürlüğü huzurunda bulunarak imza beyanında bulunma zorunluluğunun ortadan kaldırılması ve ticaret sicili işlemlerinin büyük oranda elektronik ortama taşınması hedeflenmektedir.  

Veri tabanında imzası bulunmayan şahısların imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesi hususunda Ticaret Bakanlığına yetki verilmiştir.  

7263 sayılı Kanun’un 23’nci maddesiyle ise TTK’nın ‘Tescil ve İlan’ başlıklı 373’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir;  

“(3) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınır ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenemez.”

Sermaye şirketlerini temsile yetkili olanlar ve bunların temsil şekilleri MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG) üzerinden elektronik ortamda görülebilmektedir.  

Bir kurum ve kuruluş şirket tarafından başvuru yapıldığında, başvuruda bulunan şahsın temsil şeklini kontrol ederek hukuki işlem güvenliğini tesis etmek amacıyla ilave olarak şirketin imza sirküsü istenmektedir. Talep edilen bu imza sirküleri uygulamada anlık durumu gösterebilmesi adına talep günü şirketin imza yetkililerini gösterir şekilde düzenlenmektedir. Bu durum her zaman hukuki işlem güvenliğini sağlamaya yeterli gelmemekle birlikte tacirleri hem zaman hem de maliyet açısından ek yükümlülüklere sokmaktadır.  

TTK madde 373’te yapılan bu değişiklik ile  ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında kamu kurum ve kuruluşlarınca ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belge ve TTSG’de yayımlanan ilanlar dışında ilave belge aranmaması hususunda düzenleme yapılarak hukuki işlem güvenliğinin sağlanması ve tacirler bakımından ilave işlem ve maliyet doğuran uygulamanın sonlandırılması amaçlanmıştır.