Haber Detayı

ANONİM ŞİRKET BORCUNDAN DOLAYI ORTAĞIN ŞAHSİ MALVARLIĞINA BAŞVURULMASI

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim şirket ortakları, şirket borçlarından dolayı şahsi olarak sorumlu değildir. Şirket ortakları yalnızca, taahhüt ettikleri sermaye paylarını şirkete ödemekle yükümlüdürler.

İstisnaen anonim şirket borçlarından ötürü şirket ortaklarının malvarlığına başvurulması durumu söz konusudur. Bu durum yalnızca ortağın anonim şirkete karşı borçlu olduğu durumlarda mümkündür. Anonim şirket ortaklarının, şirkete olan borçlarına birkaç tane örnek verecek olursak;

  • Ödenmemiş sermaye,
  • Şirket hesaplarından para çekme,
  • Şirketten mal veya hizmet alımı nedeniyle borçlanma,
  • Şirket alacaklarının ortak tarafından tahsil edilmesi,
  • Ortağın şahsi borçlarının şirket tarafından ödenmesi,

sayılabilir. Anonim şirketin borcundan dolayı anonim şirkete karşı geçerli bir icra takibi başlatıldığı ve anonim şirket tüzel kişiliğinin de ortağından alacaklı olduğu durumlarda(yukarıda sayılan hallerle sınırlı olmamak üzere) icra takibi alacaklısının anonim şirket ortağının malvarlığına başvurması durumu mümkün olabilecektir.

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, şirket tüzel kişiliğinin, şirket ortağından mal, hak ve sermaye alacağı ile diğer alacaklarının bulunması halinde, bu alacak kalemlerinin, şirketin şahsi alacaklıları tarafından İİK’nın 89. maddesi uyarınca haczedilebileceğine, dolayısıyla şirket alacaklılarının şirket ortağına bu alacaklar için üçüncü kişi sıfatıyla haciz ihbarnamesi gönderebileceklerine hükmetmiştir.

Genel kural; anonim şirket, ortaklarından ayrı bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir ve borçlarından dolayı malvarlığı ile birinci derecede sorumludur. Anonim şirket ortaklarının, şirket borçlarından dolayı bir sorumlulukları söz konusu değildir. Bununla birlikte, istisnaen borçlunun üçüncü kişilerdeki mal, hak ve alacakları da borçlunun malvarlığı kapsamında kabul edilmekte ve İİK’nın 89. maddesi uyarınca, alacaklı, borçlunun üçüncü kişideki alacak, hak ve taşınır mallarının haczini isteme hakkına sahip bulunmaktadır.

Dolayısıyla, anonim şirket ortağının ödenmemiş sermaye taahhütlerinin bulunması veyahut şirket tüzel kişiliğinin ortaktan mal, hak ve alacağının bulunması hallerinde, bu alacak kalemleri için, şirketin alacaklıları tarafından şirkete karşı başlatılan icra takibi kapsamında İİK’nın 89. maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilerek ortağın şahsi malvarlığına başvurulması mümkündür.